Skip to content Skip to footer
Recycling Machine

Zamówienia
i przetargi

1. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

1. Zamawiający:
IMA Ostrowski Sp.J.
Ul. Żwirki 13
97-300 Piotrków Tryb.

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych Dz. U z 2010r. Nr. 113 poz. 759 z póź. zm.)

3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ “Zakup ładowarki”

4. Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

5. Działanie III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

W związku z zakończeniem przetargu na zakup ładowarki w dniu 04.07.2012 komisja przetargowa uznała za najlepszą ofertę firmy P.H.U. „PORAN” 43-502 Czechowice – Dziedzice ul. Zamkowa 42/1

Ima Ostrowski Spółka Jawna

Ul. Żwirki 13, 97-300 Piotrków Tryb.
Tel : 44 649 98 00 fax : 44 649 98 38
e-mail: imasc@interia.pl
NIP 771-19-17-185
REGON 590534530

2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 02/06/2012

1. Zamawiający:
IMA Ostrowski Sp.J.
Ul. Żwirki 13
97-300 Piotrków Tryb.

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych Dz. U z 2010r. Nr. 113 poz. 759 z póź. zm.)

3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ “Zakup ładowarki”

4. Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

5. Działanie III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

6. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup ładowarki
Dane techniczne:
– rok produkcji – od 2007 i nowsze
– udźwig maszyny – 11-15 ton
– zasięg – 12-14 metrów
– chwytak do złomu z 5-cioma ramionami z obrotem
– napęd – silnik 6 cylindrowy diesel, moc min. 114kW
– ciężar – między 24-29 ton
– przebieg do 10 000 rg (gwarancja ilości przepracowanych roboczogodzin)
– instalacja z generatorem min 13 kW.
– elektromagnes (φ 110-120 moc min. 6kW) ze specjalnym uchwytem grzybkowym umożliwiającym chwytanie chwytakiem pięcioramiennym
-wszystkie podzespoły hydrauliczne muszą być sprawne (odpowiednie ciśnienie robocze, bez wycieków oleju)
– wizualnie z zewnątrz maszyna bez śladów nadmiernego zużycia (dopuszczalne minimalne ślady zużycia wynikające z normalnej eksploatacji urządzenia)
– kompletne wyposażenie kabiny operatora zgodne ze specyfikacją producenta nowej maszyny dla danego typu
– wszystkie urządzenia i podzespoły wchodzące w skład maszyny działające
– maszyna sprawna technicznie umożliwiająca pracę o parametrach określonych przez producenta dla danego typu
– stan układu napędowego bez uszkodzeń z możliwością poruszania się maszyny zgodnie z instrukcją producenta dla danego typu
– urządzenia sterujące odpowiednimi funkcjami maszyny sprawne, działające według specyfikacji producenta dla danego typu
– menu w języku polskim
– 4-punktowe podparcie hydrauliczne
– kabina podnoszona hydraulicznie
– kabina klimatyzowana
– konstrukcja ochronna kab
iny – oświetlenie (reflektory na kabinie i na ramieniu)

Maszyna wraz z dokumentami, przygotowana do odbioru UDT

Dostarczenie oświadczeń poprzednich właścicieli informujących, że zakupiona maszyna nie została wcześniej dofinansowany z środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

7. Opis sposobu obliczania ceny
Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:
                                                          Najniższa cena spośród cen ofert ocenianych
Ilość punktów dla ocenianej oferty = ———————————————————— x 100pkt x 70%
                                                                           Cena oferty ocenianej

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto w PLN
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku

8. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu wyboru ofert:

Ocena według kryterium : cena – ranga kryterium – 70% C = (Cmin/Cb) x 70%
Kryterium oferowanej ceny obejmuje: ocenę zaoferowanych ofert w aspekcie poziomu ceny.
Ocena kryterium cena dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie skala ocen od 0% – 70%
a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną prze Wykonawców cenę Netto PLN
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku

Ocena wg kryterium: wyposażenie maszyny – ranga kryterium – 10%
Kryterium wyposażenie maszyny obejmuje: ocenę wyposażenia maszyny w osobną chłodnicę do oleju hydraulicznego
Ocena spełnienia kryterium dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie, skala ocen od 0%-10%. Oferta zawierająca chłodnicę otrzyma 10 pkt, brak chłodnicy – 0 pkt.

Ocena wg kryterium: zużycie opon – ranga kryterium – 10%
Kryterium obejmuję: ocenę zużycia opon w zaoferowanej maszynie. Ocena spełnienia kryterium dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie, skala ocen od 0%-10%. Oferta zawierająca opony zużyte max do 10 % otrzyma 10 pkt, oferta z oponami zużytymi w większym stopniu otrzyma 0 pkt.

Ocena wg kryterium: warunki gwarancyjne – ranga kryterium – 10%
Kryterium warunki gwarancyjne obejmuje: ocenę zaoferowanych w ramach oferty warunków gwarancyjnych. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie skala ocen od 0% -10%
Oferta z gwarancją na podzespoły na minimum 3 miesiące otrzyma 10 pkt, oferta bez gwarancji 0 pkt

Za najlepszą ofertę uznana zostanie oferta spełniająca wymogi formalne, która uzyska największą ilość punktów procentowych przyznanych przez komisję konkursową.
9. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia – dostawa do dnia: 31.07.2012
Miejsce dostawy:
IMA Ostrowski Sp.J.
ul. Towarowa 2, 97 – 300 Piotrków Tryb. Polska

10. Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta musi być złożona w formie pisemnej.
Oferenci pozostają związani ofertą do 31 sierpnia 2012 roku.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Miejsce składania ofert:
IMA Ostrowski Sp. J.
Ul. Żwirki 13
97-300 Piotrków Tryb.

Termin składania ofert: od 21.06.2012 r. do dnia 04.07.2012 r. do godziny 15:00
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 04.07.2012 w:
IMA Ostrowski Sp. J.
Ul. Żwirki 13
97-300 Piotrków Trybunalski

Wynik postępowania konkursowego ogłoszony zostanie na stronie internetowej spółki www.imaostrowski.pl oraz w siedzibie zamawiającego. Niezależnie, pisemnie lub drogą elektroniczną powiadomiony zostanie oferent, który został wybrany jako dostawca, oraz inni oferenci którzy złożyli oferty.

11. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
2) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania i dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (przykładowe warunki wykluczenia – art..24 ust. 1 i 2 ustawy pzp).

12. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków udzielenia zamówienia, zamknięcia, odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

14. Innych informacji w sprawie przedmiotu i trybu postępowania udziela w siedzibie zamawiającego w godz. 08:00 – 16:00, osoba powołana do kontaktów z oferentami: Pan Łukasz Białkowski tel. 506164094

Ima Ostrowski Spółka Jawna

Ul. Żwirki 13, 97-300 Piotrków Tryb.
Tel : 44 649 98 00 fax : 44 649 98 38
e-mail: imasc@interia.pl
NIP 771-19-17-185
REGON 590534530

3. UNIEWAŻNIONY PRZETARG

1. Zamawiający:
IMA Ostrowski Sp.J.
Ul. Żwirki 13
97-300 Piotrków Tryb.

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych Dz. U z 2010r. Nr. 113 poz. 759 z póź. zm.)

3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ “Zakup ładowarki”

4. Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

5. Działanie III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

Przetarg na „Zakup ładowarki” ogłoszony w dniu 14.06.2012 w siedzibie firmy przy ulicy Żwirki 13 w Piotrkowie Trybunalskim oraz na stronie internetowej www.imaostrowski.pl został unieważniony przed jego zakończeniem. W dniu 20.06.2012 zostanie ogłoszone nowe zamówienie ze zmienionymi parametrami opisu przedmiotu zamówienia.

Ima Ostrowski Spółka Jawna

Ul. Żwirki 13, 97-300 Piotrków Tryb.
Tel : 44 649 98 00 fax : 44 649 98 38
e-mail: imasc@interia.pl
NIP 771-19-17-185
REGON 590534530

4. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 01/06/2012

1. Zamawiający:
IMA Ostrowski Sp.J.
Ul. Żwirki 13
97-300 Piotrków Tryb.

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych Dz. U z 2010r. Nr. 113 poz. 759 z póź. zm.)

3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ “Zakup ładowarki”

4. Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

5. Działanie III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

6. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup ładowarki
Dane techniczne:
– rok produkcji – od 2008 i nowsze
– udźwig maszyny – 11-12 ton
– zasięg z chwytakiem – 12-13 metrów
– chwytak do złomu z 5-cioma szerokimi ramionami
– napęd – silnik 6 cylindrowy diesel, moc min. 114kW
– ciężar – między 24-27 ton
– przebieg do 7000 rg
– instalacja do chwytaka z elektromagnesem
– elektromagnes (φ 110-120 moc min. 6kW) ze specjalnym uchwytem grzybkowym umożliwiającym chwytanie chwytakiem pięcioramiennym
– generator o mocy min. 13 kW.
– wszystkie podzespoły hydrauliczne muszą być sprawne (odpowiednie ciśnienie robocze, bez wycieków oleju)
– wizualnie z zewnątrz maszyna bez śladów nadmiernego zużycia (dopuszczalne minimalne ślady zużycia wynikające z normalnej eksploatacji urządzenia)
– kompletne wyposażenie kabiny operatora zgodne ze specyfikacją producenta nowej maszyny dla danego typu
– wszystkie urządzenia i podzespoły wchodzące w skład maszyny działające
– maszyna sprawna technicznie umożliwiająca pracę o parametrach określonych przez producenta dla danego typu
– stan układu napędowego bez uszkodzeń z możliwością poruszania się maszyny zgodnie z instrukcją producenta dla danego typu
– urządzenia sterujące odpowiednimi funkcjami maszyny sprawne oraz czujniki przeciążeniowe sprawne, działające według specyfikacji producenta dla danego typu
– menu w języku polskim
– 4-punktowe podparcie hydrauliczne
– kabina podnoszona hydraulicznie
– kabina klimatyzowana
– konstrukcja ochronna kabiny
– oświetlenie (reflektory na kabinie i na ramieniu)

DTR i gwarancja odbioru UDT ładowarki.

Dostarczenie oświadczeń poprzednich właścicieli informujących, że zakupiona maszyna nie została wcześniej dofinansowany z środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

7. Opis sposobu obliczania ceny
Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:
                                                          Najniższa cena spośród cen ofert ocenianych
Ilość punktów dla ocenianej oferty = ———————————————————— x 100pkt x 70%                                                                            Cena oferty ocenianej

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto w PLN
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku

8. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu wyboru ofert:

Ocena według kryterium : cena – ranga kryterium – 70% C = (Cmin/Cb) x 70%
Kryterium oferowanej ceny obejmuje: ocenę zaoferowanych ofert w aspekcie poziomu ceny.
Ocena kryterium cena dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie skala ocen od 0% – 70%
a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną prze Wykonawców cenę Netto PLN
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku

Ocena wg kryterium: wyposażenie maszyny – ranga kryterium – 10%
Kryterium wyposażenie maszyny obejmuje: ocenę wyposażenia maszyny w osobną chłodnicę do oleju hydraulicznego
Ocena spełnienia kryterium dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie, skala ocen od 0%-10%. Oferta zawierająca chłodnicę otrzyma 10 pkt, brak chłodnicy – 0 pkt.

Ocena wg kryterium: zużycie opon – ranga kryterium – 10%
Kryterium obejmuję: ocenę zużycia opon w zaoferowanej maszynie. Ocena spełnienia kryterium dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie, skala ocen od 0%-10%. Oferta zawierająca opony zużyte max do 10 % otrzyma 10 pkt, oferta z oponami zużytymi w większym stopniu otrzyma 0 pkt.

Ocena wg kryterium: warunki gwarancyjne – ranga kryterium – 10%
Kryterium warunki gwarancyjne obejmuje: ocenę zaoferowanych w ramach oferty warunków gwarancyjnych. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie skala ocen od 0% -10%
Oferta z gwarancją na podzespoły na minimum 3 miesiące otrzyma 10 pkt, oferta bez gwarancji 0 pkt

Za najlepszą ofertę uznana zostanie oferta spełniająca wymogi formalne, która uzyska największą ilość punktów procentowych przyznanych przez komisję konkursową.

9. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia – dostawa do dnia: 31.07.2012
Miejsce dostawy:
IMA Ostrowski Sp.J.
ul. Towarowa 2, 97 – 300 Piotrków Tryb. Polska

10. Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta musi być złożona w formie pisemnej.
Oferenci pozostają związani ofertą do 31 sierpnia 2012 roku.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Miejsce składania ofert:
IMA Ostrowski Sp. J.
Ul. Żwirki 13
97-300 Piotrków Tryb.

Termin składania ofert: od 15.06.2012 r. do dnia 28.06.2012 r. do godziny 15:00
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 28.06.2012 w:
IMA Ostrowski Sp. J.
Ul. Żwirki 13
97-300 Piotrków Trybunalski

Wynik postępowania konkursowego ogłoszony zostanie na stronie internetowej spółki www.imaostrowski.pl oraz w siedzibie zamawiającego. Niezależnie, pisemnie lub drogą elektroniczną powiadomiony zostanie oferent który został wybrany jako dostawca, oraz inni oferenci którzy złożyli oferty.
12. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
2) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania i dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (przykładowe warunki wykluczenia – art..24 ust. 1 i 2 ustawy pzp).

13. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków udzielenia zamówienia, zamknięcia, odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

15. Innych informacji w sprawie przedmiotu i trybu postępowania udziela w siedzibie zamawiającego w godz. 08:00 – 16:00, osoba powołana do kontaktów z oferentami: Pan Łukasz Białkowski tel. 506164094
Ima Ostrowski Spółka Jawna
Ul. Żwirki 13, 97-300 Piotrków Tryb.
Tel : 44 649 98 00 fax : 44 649 98 38
e-mail: imasc@interia.pl
NIP 771-19-17-185
REGON 590534530

5. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

1. Zamawiający:
IMA Ostrowski Sp.J.
Ul. Żwirki 13
97-300 Piotrków Tryb.

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych Dz. U z 2010r. Nr. 113 poz. 759 z póź. zm.)

3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ “Linia technologiczna do przetwarzania poużytkowych tworzyw sztucznych poliolefinowych na komponenty paliw płynnych”

4. Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

5. Działanie III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

W związku z zakończonym przetargiem na zakup „Instalacji do przetwarzania poużytkowych tworzyw sztucznych poliolefinowych na komponenty paliw płynnych” w dniu 01.06.2012 komisja przetargowa uznała za najlepszą ofertę firmy Konstak Sp. z o.o. 97-371 Wola Krzysztoporska Mzurki 42
Ima Ostrowski Spółka Jawna
Ul. Żwirki 13, 97-300 Piotrków Tryb.
Tel : 44 649 98 00 fax : 44 649 98 38
e-mail: imasc@interia.pl
NIP 771-19-17-185
REGON 590534530

6. OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU NR 2

1. Zamawiający:
IMA Ostrowski Sp.J.
Ul. Żwirki 13
97-300 Piotrków Tryb.

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych Dz. U z 2010r. Nr. 113 poz. 759 z póź. zm.)

3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ “Linia technologiczna do przetwarzania poużytkowych tworzyw sztucznych poliolefinowych na komponenty paliw płynnych”

4. Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

5. Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

6. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup instalacji do przetwarzania poużytkowych tworzyw sztucznych poliolefinowych na komponenty paliw płynnych wraz z montażem.
Oczekiwane parametry produktu końcowego:
Możliwość rozdzielania na minimum 2 frakcje ciekłe
Gęstość – 0,65 – 0,9g/cm3
Zawartość węglowodorów aromatycznych – poniżej 10%
Zawartość parafin ciężkich – do 10%
Temperatura krzepnięcia – poniżej 0 st. C
Barwa żółta do jasnobrązowej -pożądana możliwość oczyszczania produktu końcowego

Specyfikacja techniczna produktu – Szeroka Frakcja Węglowodorów KTS-F
Przedmiotem specyfikacji jest produkt powstający w wyniku katalicznego przerobu (krakingu) tworzyw sztucznych na specjalistycznych instalacjach, ciekły, bez zawartości frakcji parafinowych.
Podczas destylacji odbierane są dwie frakcje:
– frakcje lekkie (benzynowe) – do 180 st. C
– frakcje średnie (olejowe) – od 180 st. C do 350 st. C
Oznaczenia handlowe
PKWiU – 24.66.32 – 90.00.
CN – 38 11.
Pożądane jest, aby produkt otrzymywany z instalacji posiadał parametry maksymalnie zbliżone do zakresu parametrów produktów naftowych, określonych na stronach internetowych PKN ORLEN, w przedziale między olejem napędowym VERVA ON gatunek D – bez uwzględnienia liczby cetanowej, a olejem opałowym ciężkim C-3. Frakcje benzynowe powinny być maksymalnie zbliżone do parametrów benzyny bezołowiowej 95 bez uwzględniania liczby oktanowej.
Wydajność instalacji powinna wynieść około 100 000 litrów miesięcznie ciekłych produktów węglowodorowych, rozdzielonych na co najmniej dwie frakcje (30%-40% produktu to frakcje benzynowe i 60%-70% frakcje olejowe) – w zależności od jakości surowca. Producent udzieli minimum rocznej gwarancji na wyprodukowaną instalację.

Instalacja powinna zawierać następujące węzły technologiczne i podzespoły:
• Reaktor grawitacyjny ze skośnym dnem do przetwarzania odpadowych tworzyw na produkty węglowodorowe wraz z paleniskiem i obiegiem gazów grzewczych.
Konstrukcja reaktora musi zapewniać równomierny rozkład temperatury w całej objętości, całkowitą hermetyczność procesu degradacji oraz prowadzenie degradacji bezciśnieniowo. Reaktor należy skutecznie zaizolować cieplnie.
• Węzeł przygotowania tworzyw do degradacji. Stanowisko przygotowania odpadowych tworzyw powinno zapewniać skuteczne osuszenie wsadowych, odpadowych tworzyw, korzystnie z wstępnym rozdrobnieniem przetwarzanych odpadów. Do tego procesu należy wykorzystać ciepło technologiczne.
• Węzeł rozdziału frakcji z możliwością oddzielnego odbioru co najmniej dwóch frakcji – benzynowej i olejowej, oraz ich oddzielnego magazynowania.
System odbioru produktu musi być wykonany w taki sposób, aby produkt nie zawierał parafin ciężkich. umożliwiający wielokrotną degradację parafin. Odbierany produkt musi odpowiadać mieszaninie frakcji benzynowej i olejowej, łatwej do dalszego rozdzielenia lub wzbogacenia.
Źródłem ciepła procesu degradacji powinny być gazy technologiczne oraz lekkie frakcje benzynowe, wydzielone z procesu. Źródłem ciepła w procesie rozruchu instalacji powinien być gaz propan-butan. W miejscu posadowienia instalacji brak sieci gazu ziemnego. • Zespół hydrauliki siłowej do podawania tworzyw do reaktora wraz z prasą i kanałem prasy.
Kanał prasy musi zapewniać przemieszczanie tworzyw siłownikiem głównym oraz roztopienie tworzyw tak, aby do reaktora wpływała masa roztopionych tworzyw.
Układ automatyki i sterowania.
Automatyka procesu musi zapewniać ciągły monitoring temperatur w różnych punktach reaktora, sterowanie pompami obiegu wody chłodzącej, sterowanie pompami przerzutowymi produktów gotowych, sterowanie siłownikami podawania tworzyw, sterowanie palnikami w zależności od temperatury panującej w reaktorze, kontrola poziomu w zbiornikach produktów gotowych. Sterownik musi zapewniać przechowywanie wszystkich danych przez okres co najmniej 30 dni, oraz umożliwiać transmisje danych na komputer stacjonarny.

• Węzeł obiegu gazu neutralnego i oczyszczania produktów.
Węzeł obiegu gazu neutralnego musi być wykonany tak, aby proces degradacji przebiegał w atmosferze gazu obojętnego . Pożądane jest prowadzenie wyżej wymienionego procesu w atmosferze azotu. Oczekiwane jest oczyszczanie odbieranego produktu, np. z zastosowaniem wirówki.
• Podesty, konstrukcje pomocnicze, bezpieczniki, komin gazów spalinowych. Elementy te muszą być wykonane w sposób umożliwiający praktyczne użytkowanie i nadzór nad funkcjonowaniem reaktora, dostęp do wszystkich elementów – szczególnie związanych z bezpieczeństwem procesu, oraz z zachowaniem przepisów BHP.

Instalacja w żadnym z węzłów i podzespołów nie może zawierać żadnych związków i metali niebezpiecznych, szczególnie rtęci, ołowiu i kobaltu.

Wszystkie wyżej wymienione urządzenia powinny spełniać przepisy polskiego prawa umożliwiające oddanie instalacji do eksploatacji.
7. Opis sposobu obliczania ceny
Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:
                                                          Najniższa cena spośród cen ofert ocenianych
Ilość punktów dla ocenianej oferty = ———————————————————— x 100pkt x 60%                                                                            Cena oferty ocenianej
a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto w PLN
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku

8. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu wyboru ofert:

Ocena według kryterium : cena – ranga kryterium – 60% C = (Cmin/Cb) x 60%
Kryterium oferowanej ceny obejmuje: ocenę zaoferowanych ofert w aspekcie poziomu ceny.
Ocena kryterium cena dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie skala ocen od 0% – 60%
a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną prze Wykonawców cenę Netto PLN
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku

Ocena wg kryterium: poziom techniczny, zawansowanie technologiczne i innowacyjność – ranga kryterium 35%
Kryterium poziom techniczny, zawansowanie technologiczne i innowacyjność obejmuje: ocenę zaoferowanych ofert w aspekcie poziomu technicznego, zawansowania technologicznego i innowacyjności oraz spełnienia warunków dotyczących produktu finalnego. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie skala ocen 0% – 35%

Kryteria przyznawania punktacji:
1. opinie o innowacyjności, posiadane patenty – 10 pkt.
2. referencje, udział w pracach badawczych – 10 pkt.
3. węzeł przygotowania surowca – wykorzystanie ciepła procesowego – 5 pkt.
4. zmechanizowanie procesu przygotowania surowca – 5 pkt.
5. źródło ciepła – własny produkt ( wykorzystanie frakcji benzynowej) – 5 pkt.

Ocena wg kryterium: warunki gwarancyjne – ranga kryterium – 5%
Kryterium warunki gwarancyjne obejmuje: ocenę zaoferowanych w ramach oferty warunków gwarancyjnych. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie skala ocen od 0% -5%
Kryterium przyznawania punktacji:
1. Oferta z gwarancją na 1 rok otrzyma 0 pkt
2. Oferta z gwarancją minimum 2 lata otrzyma 5 pkt.

Za najlepszą ofertę uznana zostanie oferta spełniająca wymogi formalne, która uzyska największą ilość punktów procentowych przyznanych przez komisję konkursową

9. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – do 30.11.2012 ( wykonanie linii, posadowienie urządzenia w wyznaczonym miejscu, uruchomienie i sprawdzenie wydajności oraz przeszkolenie pracowników do obsługi linii)
Miejsce dostawy:
IMA Ostrowski S.J.
ul. Gliniana 10
97 – 300 Piotrków Tryb. Polska

10. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta musi być złożona w formie pisemnej.
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 3 miesięcy od dnia upływu terminu składania ofert, tj. od dnia 01.06.2012 do dnia 31.08.2012
Nie dopuszcza się dokonywania podziału przedmiotu zamówienia oraz składania ofert częściowych lub wariantowych.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Miejsce składania ofert:
IMA Ostrowski Sp. J
ul. Żwirki 13
97 – 300 Piotrków Tryb. Polska

Termin składania ofert: od 21.05.2012r do dnia; 01.06.2012r do godziny 15:00

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w:

IMA Ostrowski Sp. J
Ul. Żwirki 13
97 – 300 Piotrków Tryb.
W dniu: 01.06.2012 r. o godzinie 16:00

Wynik postępowania konkursowego ogłoszony zostanie na stronie internetowej spółki www.imaostrowski.pl oraz w siedzibie zamawiającego. Niezależnie, pisemnie lub drogą elektroniczną powiadomiony zostanie oferent który został wybrany jako dostawca, oraz inni oferenci, którzy złożyli oferty.

12. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
2) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (przykładowe warunki wykluczenia – art..24 ust. 1 i 2 ustawy pzp).

13. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków udzielenia zamówienia, zamknięcia, odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

15. Innych informacji w sprawie przedmiotu i trybu postępowania udziela w siedzibie zamawiającego w godz. 08:00 – 16:00, osoba powołana do kontaktów z oferentami: Pan Łukasz Białkowski tel. 506-164-094

Załącznik nr 1
Ima Ostrowski Spółka Jawna
Ul. Żwirki 13, 97-300 Piotrków Tryb.
Tel : 44 649 98 00 fax : 44 649 98 38
e-mail: imasc@interia.pl
NIP 771-19-17-185
REGON 590534530

7. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

1. Zamawiający:
IMA Ostrowski Sp.J.
Ul. Żwirki 13
97-300 Piotrków Tryb.

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych Dz. U z 2010r. Nr. 113 poz. 759 z póź. zm.)

3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ “Linia technologiczna do przetwarzania poużytkowych tworzyw sztucznych poliolefinowych na komponenty paliw płynnych”

4. Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

5. Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

W związku z prośbą jednego z oferentów o przedłużenie terminu składania ofert do przetargu na „Zakup instalacji do przetwarzania poużytkowych tworzyw sztucznych poliolefinowych na komponenty paliw płynnych” Beneficjent zdecydował się wydłużyć ten termin do dnia 22.02.2012 do godziny 12:00.


Ima Ostrowski Spółka Jawna
Ul. Żwirki 13, 97-300 Piotrków Tryb.
Tel : 44 649 98 00 fax : 44 649 98 38
e-mail: imasc@interia.pl
NIP 771-19-17-185
REGON 590534530

8. INFORMACJA O UNIEWAŻNIONYM PRZETARGU

1. Zamawiający:
IMA Ostrowski Sp.J.
Ul. Żwirki 13
97-300 Piotrków Tryb.

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych Dz. U z 2010r. Nr. 113 poz. 759 z póź. zm.)

3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ “Linia technologiczna do przetwarzania poużytkowych tworzyw sztucznych poliolefinowych na komponenty paliw płynnych”

4. Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

5. Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Przetarg na zakup „Linii technologicznej do przetwarzania poużytkowych tworzy sztucznych poliolefinowych na komponenty paliw płynnych” ogłoszony w dniu 01.02.2012 w siedzibie firmy IMA Ostrowski ul. Żwirki 13 oraz na stronie internetowej www.imaostrowski.pl został unieważniony.
Ima Ostrowski Spółka Jawna
Ul. Żwirki 13, 97-300 Piotrków Tryb.
Tel : 44 649 98 00 fax : 44 649 98 38
e-mail: imasc@interia.pl
NIP 771-19-17-185
REGON 590534530

9. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

1. Zamawiający:
IMA Ostrowski Sp.J.
Ul. Żwirki 13
97-300 Piotrków Tryb.

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych Dz. U z 2010r. Nr. 113 poz. 759 z póź. zm.)

3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ “Linia technologiczna do przetwarzania poużytkowych tworzyw sztucznych poliolefinowych na komponenty paliw płynnych”

4. Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

5. Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

W związku z prośbą jednego z oferentów o przedłużenie terminu składania ofert do przetargu na „Zakup instalacji do przetwarzania poużytkowych tworzyw sztucznych poliolefinowych na komponenty paliw płynnych” Beneficjent zdecydował się wydłużyć ten termin do dnia 22.02.2012 do godziny 12:00.
Ima Ostrowski Spółka Jawna
Ul. Żwirki 13, 97-300 Piotrków Tryb.
Tel : 44 649 98 00 fax : 44 649 98 38
e-mail: imasc@interia.pl
NIP 771-19-17-185
REGON 590534530

10. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Zamawiający:
IMA Ostrowski S.J.
Ul. Żwirki 13
97-300 Piotrków Tryb.

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych Dz. U z 2010r. Nr. 113 poz. 759 z póź. zm.)

3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ “Linia technologiczna do przetwarzania poużytkowych tworzyw sztucznych poliolefinowych na komponenty paliw płynnych”

4. Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

5. Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

6. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup instalacji do przetwarzania poużytkowych tworzyw sztucznych poliolefinowych na komponenty paliw płynnych wraz z montażem

Oczekiwane parametry produktu końcowego:
Możliwość rozdzielania na minimum 2 frakcje ciekłe
Gęstość – 0,65 – 0,9g/cm3
Zawartość węglowodorów aromatycznych – poniżej 10%
Zawartość parafin ciężkich – do 10%
Temperatura krzepnięcia – poniżej 0 st. C
Barwa żółta do jasnobrązowej -pożądana możliwość oczyszczania produktu końcowego

Specyfikacja techniczna produktu – Szeroka Frakcja Węglowodorów KTS-F
Przedmiotem specyfikacji jest produkt powstający w wyniku katalicznego przerobu (krakingu) tworzyw sztucznych na specjalistycznych instalacjach, ciekły, bez zawartości frakcji parafinowych.
Podczas destylacji odbierane są dwie frakcje:
– frakcje lekkie (benzynowe) – do 180 st. C
– frakcje średnie (olejowe) – od 180 st. C do 350 st. C
Oznaczenia handlowe
PKWiU – 24.66.32 – 90.00.
CN – 38 11.

Pożądane jest, aby produkt otrzymywany z instalacji posiadał parametry maksymalnie zbliżone do zakresu parametrów produktów naftowych, określonych na stronach internetowych PKN ORLEN, w przedziale między olejem napędowym VERVA ON gatunek D – bez uwzględnienia liczby cetanowej, a olejem opałowym ciężkim C-3. Frakcje benzynowe powinny być maksymalnie zbliżone do parametrów benzyny bezołowiowej 95 bez uwzględniania liczby oktanowej.

Wydajność instalacji powinna wynieść około 100 000 litrów miesięcznie ciekłych produktów węglowodorowych, rozdzielonych na co najmniej dwie frakcje (30%-40% produktu to frakcje benzynowe i 60%-70% frakcje olejowe) – w zależności od jakości surowca. Producent udzieli minimum rocznej gwarancji na wyprodukowaną instalację.

Instalacja powinna zawierać następujące węzły technologiczne i podzespoły:
• Reaktor grawitacyjny ze skośnym dnem do przetwarzania odpadowych tworzyw na produkty węglowodorowe wraz z paleniskiem i obiegiem gazów grzewczych.
Konstrukcja reaktora musi zapewniać równomierny rozkład temperatury w całej objętości, całkowitą hermetyczność procesu degradacji oraz prowadzenie degradacji bezciśnieniowo. Reaktor należy skutecznie zaizolować cieplnie.
• Węzeł przygotowania tworzyw do degradacji. Stanowisko przygotowania odpadowych tworzyw powinno zapewniać skuteczne osuszenie wsadowych, odpadowych tworzyw, korzystnie z wstępnym rozdrobnieniem przetwarzanych odpadów. Do tego procesu należy wykorzystać ciepło technologiczne.
• Węzeł rozdziału frakcji z możliwością oddzielnego odbioru co najmniej dwóch frakcji – benzynowej i olejowej, oraz ich oddzielnego magazynowania.
System odbioru produktu musi być wykonany w taki sposób, aby produkt nie zawierał parafin ciężkich. umożliwiający wielokrotną degradację parafin. Odbierany produkt musi odpowiadać mieszaninie frakcji benzynowej i olejowej, łatwej do dalszego rozdzielenia lub wzbogacenia.
Źródłem ciepła procesu degradacji powinny być gazy technologiczne oraz lekkie frakcje benzynowe, wydzielone z procesu. Źródłem ciepła w procesie rozruchu instalacji powinien być gaz propan-butan. W miejscu posadowienia instalacji brak sieci gazu ziemnego.
• Zespół hydrauliki siłowej do podawania tworzyw do reaktora wraz z prasą i kanałem prasy.
Kanał prasy musi zapewniać przemieszczanie tworzyw siłownikiem głównym oraz roztopienie tworzyw tak, aby do reaktora wpływała masa roztopionych tworzyw.
Układ automatyki i sterowania.
Automatyka procesu musi zapewniać ciągły monitoring temperatur w różnych punktach reaktora, sterowanie pompami obiegu wody chłodzącej, sterowanie pompami przerzutowymi produktów gotowych, sterowanie siłownikami podawania tworzyw, sterowanie palnikami w zależności od temperatury panującej w reaktorze, kontrola poziomu w zbiornikach produktów gotowych. Sterownik musi zapewniać przechowywanie wszystkich danych przez okres co najmniej 30 dni, oraz umożliwiać transmisje danych na komputer stacjonarny.

• Węzeł obiegu gazu neutralnego i oczyszczania produktów.
Węzeł obiegu gazu neutralnego musi być wykonany tak, aby proces degradacji przebiegał w atmosferze gazu obojętnego . Pożądane jest prowadzenie wyżej wymienionego procesu w atmosferze azotu. Oczekiwane jest oczyszczanie odbieranego produktu, np. z zastosowaniem wirówki.
• Podesty, konstrukcje pomocnicze, bezpieczniki, komin gazów spalinowych. Elementy te muszą być wykonane w sposób umożliwiający praktyczne użytkowanie i nadzór nad funkcjonowaniem reaktora, dostęp do wszystkich elementów – szczególnie związanych z bezpieczeństwem procesu, oraz z zachowaniem przepisów BHP.

Instalacja w żadnym z węzłów i podzespołów nie może zawierać żadnych związków i metali niebezpiecznych, szczególnie rtęci, ołowiu i kobaltu.

Wszystkie wyżej wymienione urządzenia powinny spełniać przepisy polskiego prawa umożliwiające oddanie instalacji do eksploatacji.
7. Opis sposobu obliczania ceny
Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:
                                                          Najniższa cena spośród cen ofert ocenianych
Ilość punktów dla ocenianej oferty = ———————————————————— x 100pkt x 60%                                                                            Cena oferty ocenianej
a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto w PLN
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku

8. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu wyboru ofert:

Ocena według kryterium : cena – ranga kryterium – 60% C = (Cmin/Cb) x 60%
Kryterium oferowanej ceny obejmuje: ocenę zaoferowanych ofert w aspekcie poziomu ceny.
Ocena kryterium cena dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie skala ocen od 0% – 60%
a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną prze Wykonawców cenę Netto PLN
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku

Ocena wg kryterium: poziom techniczny, zawansowanie technologiczne i innowacyjność – ranga kryterium 35%
Kryterium poziom techniczny, zawansowanie technologiczne i innowacyjność obejmuje: ocenę zaoferowanych ofert w aspekcie poziomu technicznego, zawansowania technologicznego i innowacyjności oraz spełnienia warunków dotyczących produktu finalnego. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie skala ocen 0% – 35%

Kryteria przyznawania punktacji:
1. opinie o innowacyjności, posiadane patenty – 10 pkt.
2. referencje, udział w pracach badawczych – 10 pkt.
3. węzeł przygotowania surowca – wykorzystanie ciepła procesowego – 5 pkt.
4. zmechanizowanie procesu przygotowania surowca – 5 pkt.
5. źródło ciepła – własny produkt ( wykorzystanie frakcji benzynowej) – 5 pkt.

Ocena wg kryterium: warunki gwarancyjne – ranga kryterium – 5%
Kryterium warunki gwarancyjne obejmuje: ocenę zaoferowanych w ramach oferty warunków gwarancyjnych. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie skala ocen od 0% -5%
Kryterium przyznawania punktacji:
1. Oferta z gwarancją na 1 rok otrzyma 0 pkt
2. Oferta z gwarancją minimum 2 lata otrzyma 5 pkt.

Za najlepszą ofertę uznana zostanie oferta spełniająca wymogi formalne, która uzyska największą ilość punktów procentowych przyznanych przez komisję konkursową

9. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – do 30.06.2012 ( wykonanie linii, posadowienie urządzenia w wyznaczonym miejscu, uruchomienie i sprawdzenie wydajności oraz przeszkolenie pracowników do obsługi linii)
Miejsce dostawy:
IMA Ostrowski S.J.
ul. Gliniana 10, 97 – 300 Piotrków Tryb. Polska

10. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta musi być złożona w formie pisemnej.
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 3 miesięcy od dnia upływu terminu składania ofert, tj. od dnia 14.02.2012 do dnia 13.05.2012
Nie dopuszcza się dokonywania podziału przedmiotu zamówienia oraz składania ofert częściowych lub wariantowych.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Miejsce składania ofert:
IMA Ostrowski S.J.
ul. Żwirki 13
97 – 300 Piotrków Tryb. Polska

Termin składania ofert: od 01.02.2012r do dnia; 14.02.2012r do godziny 15:00

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w:

IMA Ostrowski Sp.J.
ul. Żwirki 13
97 – 300 Piotrków Tryb.

w dniu: 14.02.2012r.

Wynik postępowania konkursowego ogłoszony zostanie na stronie internetowej spółki www.imaostrowski.pl oraz w siedzibie zamawiającego. Niezależnie, pisemnie lub drogą elektroniczną powiadomiony zostanie oferent który został wybrany jako dostawca, oraz inni oferenci, którzy złożyli oferty.

12. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
2) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (przykładowe warunki wykluczenia – art..24 ust. 1 i 2 ustawy pzp).

13. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków udzielenia zamówienia, zamknięcia, odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

15. Innych informacji w sprawie przedmiotu i trybu postępowania udziela w siedzibie zamawiającego w godz. 08:00 – 16:00, osoba powołana do kontaktów z oferentami: Pan Łukasz Białkowski tel. 506-164-094

Załącznik nr 1
Ima Ostrowski Spółka Jawna
Ul. Żwirki 13, 97-300 Piotrków Tryb.
Tel : 44 649 98 00 fax : 44 649 98 38
e-mail: imasc@interia.pl
NIP 771-19-17-185
REGON 590534530

11. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

1. Zamawiający:
IMA Ostrowski Sp.J.
Ul. Żwirki 13
97-300 Piotrków Tryb.

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych
Dz. U z 2007r. Nr. 223 poz. 1655 z zm.)

3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ
,,Zakup komory śrutowniczej do zakładu konstrukcji stalowych”

4. Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

5. Działanie III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

W związku z zakończeniem przetargu na zakup „komory śrutowniczej” w dniu 25.11.2011 komisja przetargowa uznała za najlepszą ofertę firmy Sciteex Sp. z o.o. 01-922 Warszawa ul. Conrada 30.
Ima Ostrowski Spółka Jawna
Ul. Żwirki 13, 97-300 Piotrków Tryb.
Tel : 44 649 98 00 fax : 44 649 98 38
e-mail: imasc@interia.pl
NIP 771-19-17-185
REGON 590534530

12. POPRAWIONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Zamawiający:
IMA Ostrowski Sp.J.
Ul. Żwirki 13
97-300 Piotrków Tryb.

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych
Dz. U z 2007r. Nr. 223 poz. 1655 z zm.)

3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ
,,Zakup komory śrutowniczej do zakładu konstrukcji stalowych”

4. Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

5. Działanie III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

6. Opis przedmiotu zamówienia:

Charakterystyka komory śrutowniczej:
– wymiary wewnętrzne 15,0 x 5,0 x 5,1
– brama specjalna dwupłatowa z wewnętrzną osłoną gumową (5,0 x 5,1) – 1 sztuka
– brama rolowana – 1 sztuka
– drzwi serwisowe – 2 sztuki
– maszyneria odzysku ścierniwa
– oczyszczarka pneumatyczna
– filtr odpowiedni do wielkości komory
– oświetlenie górne
– szafa sterownicza

Posadzki i fundamenty:
– wykonanie posadzki wraz z fundamentem zgodnie ze specyfikacją zaprojektowanej komory śrutowniczej (komora zostanie usytułowana w osi istniejącego torowiska, które na czas prac zostanie zdemontowane, a następnie po wykonaniu posadzki i fundamentów szyny zostaną przymocowane do podłoża)

7. Opis sposobu obliczania ceny
Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:

                                                          Najniższa cena spośród cen ofert ocenianych
Ilość punktów dla ocenianej oferty = ———————————————————— x 100pkt x 70%
                                                                           Cena oferty ocenianej

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto w PLN
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku

8. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu wyboru ofert:
Ocena według kryterium : cena – ranga kryterium – 70% C = (Cmin/Cb) x 70%
Kryterium oferowanej ceny obejmuje: ocenę zaoferowanych ofert w aspekcie poziomu ceny.

Ocena kryterium cena dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie skala ocen od 0% – 70%
a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną prze Wykonawców cenę Netto PLN
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku

Ocena wg kryterium: wyposażenie komory śrutowniczej – ranga kryterium – 20%
Kryterium wyposażenie komory obejmuje: ocenę wyposażenia komory w automatyczny układ zbierający ścierniwo
Ocena spełnienia kryterium dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie, skala ocen od 0%-20%, oferta bez automatycznego układu zbierającego ścierniwo otrzyma 0% , a oferta z układem 20%.

Ocena wg kryterium: warunki gwarancyjne – ranga kryterium – 10%
Kryterium warunki gwarancyjne obejmuje: ocenę zaoferowanych w ramach oferty warunków gwarancyjnych. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie skala ocen od 0% -10%, oferta bez gwarancji otrzyma 0%, z gwarancją do 2 lat 5%, powyżej 2 lat 10%.

Za najlepszą ofertę uznana zostanie oferta spełniająca wymogi formalne, która uzyska największą ilość punktów procentowych przyznanych przez komisję konkursową.

9. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – dostawa do dnia: 01.04.2012
Miejsce dostawy:
IMA Ostrowski Sp.J.
ul. Towarowa 2, 97 – 300 Piotrków Tryb. Polska

10. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta musi być złożona w formie pisemnej.
Oferenci pozostają związani ofertą do 31 grudnia 2011 roku.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Miejsce składania ofert:
IMA Ostrowski Sp. J.
Ul. Żwirki 13
97-300 Piotrków Tryb.

Termin składania ofert: od 14.11.2011r do dnia 25.11.2011r do godziny 15:00
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 25.11.2011 w:
IMA Ostrowski Sp. J.
Ul. Żwirki 13
97-300 Piotrków Trybunalski

Wynik postępowania konkursowego ogłoszony zostanie na stronie internetowej spółki www.imaostrowski.pl oraz w siedzibie zamawiającego. Niezależnie, pisemnie lub drogą elektroniczną powiadomiony zostanie oferent który został wybrany jako dostawca, oraz inni oferenci którzy złożyli oferty.

12. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
2) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania i dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (przykładowe warunki wykluczenia – art..24 ust. 1 i 2 ustawy pzp).

13. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków udzielenia zamówienia, zamknięcia, odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Innych informacji w sprawie przedmiotu i trybu postępowania udziela w siedzibie zamawiającego w godz. 08:00 – 16:00, osoba powołana do kontaktów z oferentami: Pan Łukasz Białkowski, tel. 506164094
Ima Ostrowski Spółka Jawna
Ul. Żwirki 13, 97-300 Piotrków Tryb.
Tel : 44 649 98 00 fax : 44 649 98 38
e-mail: imasc@interia.pl
NIP 771-19-17-185
REGON 590534530

13. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Zamawiający:
IMA Ostrowski Sp.J.
Ul. Żwirki 13
97-300 Piotrków Tryb.

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych
Dz. U z 2007r. Nr. 223 poz. 1655 z zm.)

3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ
,,Zakup komory śrutowniczej do zakładu konstrukcji stalowych”

4. Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

5. Działanie III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

6. Opis przedmiotu zamówienia:

Charakterystyka komory śrutowniczej:
– wymiary wewnętrzne 15,0 x 5,0 x 5,1
– brama specjalna dwupłatowa z wewnętrzną osłoną gumową (5,0 x 5,1) – 1 sztuka
– brama rolowana – 1 sztuka
– drzwi serwisowe – 2 sztuki
– maszyneria odzysku ścierniwa
– oczyszczarka pneumatyczna
– filtr odpowiedni do wielkości komory
– oświetlenie górne
– szafa sterownicza

7. Opis sposobu obliczania ceny

Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:

                                                          Najniższa cena spośród cen ofert ocenianych
Ilość punktów dla ocenianej oferty = ———————————————————— x 100pkt x 60%
                                                                           Cena oferty ocenianej

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto w PLN
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku

8. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu wyboru ofert:

Ocena według kryterium : cena – ranga kryterium – 60% C = (Cmin/Cb) x 60%
Kryterium oferowanej ceny obejmuje: ocenę zaoferowanych ofert w aspekcie poziomu ceny.
Ocena kryterium cena dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie skala ocen od 0% – 60%
a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną prze Wykonawców cenę Netto PLN
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku

Ocena wg kryterium: wyposażenie komory śrutowniczej – ranga kryterium – 20%
Kryterium wyposażenie komory obejmuje: ocenę wyposażenia komory w automatyczny układ zbierający ścierniwo
Ocena spełnienia kryterium dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie, skala ocen od 0%-20%.

Ocena wg kryterium: warunki gwarancyjne – ranga kryterium – 10%
Kryterium warunki gwarancyjne obejmuje: ocenę zaoferowanych w ramach oferty warunków gwarancyjnych. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie skala ocen od 0% -10%

Ocena wg kryterium: wykonanie posadzki pod komorę – ranga kryterium – 10%
Kryterium wykonanie posadzki pod komorę obejmuje: ocenę zaoferowanych w ramach oferty warunków wykonania posadzki pod komorę. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie skala ocen od 0-10%.

Za najlepszą ofertę uznana zostanie oferta spełniająca wymogi formalne, która uzyska największą ilość punktów procentowych przyznanych przez komisję konkursową

9. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – dostawa do dnia: 01.04.2012
Miejsce dostawy:
IMA Ostrowski Sp.J.
ul. Towarowa 2, 97 – 300 Piotrków Tryb. Polska

10. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta musi być złożona w formie pisemnej.
Oferenci pozostają związani ofertą do 31 grudnia 2011 roku.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce składania ofert:
IMA Ostrowski Sp. J.
Ul. Żwirki 13
97-300 Piotrków Tryb.

Termin składania ofert: od 14.11.2011r do dnia 25.11.2011r do godziny 15:00
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 25.11.2011 w:
IMA Ostrowski Sp. J.
Ul. Żwirki 13
97-300 Piotrków Trybunalski

Wynik postępowania konkursowego ogłoszony zostanie na stronie internetowej spółki www.imaostrowski.pl oraz w siedzibie zamawiającego. Niezależnie, pisemnie lub drogą elektroniczną powiadomiony zostanie oferent który został wybrany jako dostawca, oraz inni oferenci którzy złożyli oferty.

12. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
2) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania i dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (przykładowe warunki wykluczenia – art..24 ust. 1 i 2 ustawy pzp).

13. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków udzielenia zamówienia, zamknięcia, odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

15. Innych informacji w sprawie przedmiotu i trybu postępowania udziela w siedzibie zamawiającego w godz. 08:00 – 16:00, osoba powołana do kontaktów z oferentami: Pan Łukasz Białkowski, tel. 506164094

14. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

1. Zamawiający:
IMA Ostrowski Sp.J.
Ul. Żwirki 13
97-300 Piotrków Tryb.

2. Tryb udzielenia zamówienia
(Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych Dz. U z 2007r. Nr. 223 poz. 1655 z zm.)

3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ
“Zakup ładowarki teleskopowej”

4. Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

5. Działanie III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw


W związku z zakończeniem przetargu na zakup „ładowarki teleskopowej” w dniu 28.10.2011 komisja przetargowa uznała za najlepszą ofertę firmy Krommenhoek BV Used Equipment & Machinery.

IMA Ostrowski Sp.J.

Razem zadbajmy o środowisko

Biuro

ul. Franciszka Żwirki 13
97-300 Piotrków Trybunalski
Polska

Skup złomu

ul. Towarowa 5
97-300 Piotrków Trybunalski
Polska

AxiomThemes © 2024. All Rights Reserved.